Организации дошкольного, среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего)

#

Тема обучения

Учебный план

Категория слушателей

Кол-во часов

Цена в тенге

Подача заявки

1

«Сөйлеу бұзылыстарын кешенді түзетудегі логопедиялық массаж»

Мектепке дейінгі, жалпы білім беретін және арнайы білім беру ұйымдарының педагог-логопедтеріне арналған

40/72

16000/18000

2

«Логопедический массаж в комплексной коррекции речевых нарушений» 

Для учителей -логопедов дошкольных, общеобразовательных и специальных  организаций образования

40/72

16000/18000

3

«Есту және сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды тиімді оқыту мен тәрбиелеудің заманауи әдістері»

Мектепке дейінгі, жалпы білім беретін және арнайы білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне (сурдопедагог, логопедтерге) арналған

40/72

16000/18000

4

«Современные методики эффективного обучения и воспитания детей с нарушениями слуха и речи»

Для педагогических работников (сурдопедагогов, логопедов) дошкольных, общеобразовательных и специальных  организаций образования

с казахским и русским языками обучения

40/72

16000/18000

5

«Аутистік спектрдегі ауытқушылығы бар балаларды психологиялық-педагогикалық түзету және оқыту»

Қазақ және орыс тілдерінде инклюзивті білім берудегі аутистік спектрдегі ауытқушылығы бар балалармен жұмыс істейтін

педагогикалық жұмыскерлерге арналған

40/72

16000/18000

6

«Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического спектра»

Для педагогических работников, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра  в условиях инклюзивного образования

с казахским и с русским языками обучения

40/72

16000/18000

7

«Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту»

Қазақ тілінде оқытатын орта білім берудің бастауыш сыныптарының мұғалімдеріне арналған

40/72

16000/18000

8

«Развитие профессиональной компетентности учителя начальных классов в контексте обновленного содержания образования»

Для учителей начальных классов организаций среднего образования

с русским языком обучения

40/72

16000/18000

9

«Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды инклюзивті оқытудың ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттары»

Жалпы білім беретін  және арнайы білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне арналған 

40/72

16000/18000

10

«Организационно-педагогические условия инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями»

Для педагогических работников общеобразовательных и специальных организаций образования с казахским и русским языками обучения

40/72

16000/18000

11

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті»

«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті»  пәні мұғалімдеріне  арналған.

40/72

16000/18000

12

«Жаңартылған білім беру мазмұны аясында мектеп лаборантының кәсіби қызметі»

Жалпы білім беретін мектептердің лаборанттарына арналған

40/72

16000/18000

13

«Профессиональная деятельность лаборанта школы в условиях обновленного содержания образования»

Для лаборантов общеобразовательных школ с казахским и русским языками обучения

40/72

16000/18000

14

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың үлгілік бағдарламасына сәйкес жобалау»

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтеріне арналған

40/72

16000/18000

15

«Проектирование по типовой программе дошкольного воспитания и обучения»

Для педагогов дошкольных образовательных организаций

40/72

16000/18000

16

«Мектепке дейінгі ұйымында инклюзивті білім беру ортасын құру»

Мектепке дейінгі ұйымында  педагогикалық жұмыскерлеріне арналған 

40/72

16000/18000

17

«Создание инклюзивной образовательной среды в дошкольной организации образования»

Для педагогических работников  дошкольных организаций

40/72

16000/18000

18

«Жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұны аясында музыка ұстаздарының кәсіби-құзыреттілігін дамыту»

Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының

музыка пәні мұғалімдеріне арналған

40/72

16000/18000

19

«Развитие профессиональных компетенций учителя музыки в контексте обновленного содержания образования»

Для учителей  музыки общеобразовательных школ с казахским и русским языками обучения

40/72

16000/18000

20

«Есту  қабілеті бұзылған балалардың когнитивті және әлеуметтік дамуының әдісі ретіндегі сөйлеу естілімі»

Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын педагог-логопедтерге арналған

40/72

16000/18000

21

«Речевой слух как метод когнитивного и социального развития детей с нарушением слуха»

Для педагогов -логопедов с казахским и с русским языками обучения

40/72

16000/18000

22

«Ағылшын тілін оқытудағы және мәдениетаралық коммуникациядағы заманауи тәсілдер»

Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын білім беру ұйымдарындағы ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған

40/72

16000/18000

23

«Современные подходы в обучении английскому языку и межкультурной коммуникации»

Для учителей английского языка организаций среднего образования с казахским и русским языками обучения

40/72

16000/18000

24

«Әлеуметтік педагогтің жалпы орта мектептің оқу-тәрбие үдерісіндегі практикалық қызметі»

Қазақ тілінде оқылатын орта білім беру ұйымдарының әлеуметтік педагогтарына арналған

40/72

16000/18000

25

«Практическая деятельность социального педагога в образовательном процессе общеобразовательной школы»

Для социальных педагогов общеобразовательных школ

40/72

16000/18000

26

«Сенсорная интеграция как один из эффективных методов коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными потребностями»

Для специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями

40/72

16000/18000

27

«Профессиональная компетентность учителя русского языка и русской литературы  в современных условиях развития образования»

Для учителей русского языка и русской литературы в классах

40/72

16000/18000

28

«Специфика применения  игры  в работе с детьми  с нарушениями речи» условиях развития образования»

Для педагогов специальных дошкольных организаций

с  русским языком обучения

40/72

16000/18000

29

«Тьюторское сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования»

Для педагогических работников, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями  в условиях инклюзивного образования

40/72

16000/18000

Форма обратной связи

Если у Вас остались вопросы, напишите нам


captcha

Написать письмо

 


captcha

×
Подача заявки

 


captcha

×